Vadovybės apsaugos departamento veiklos ir valdymo kokybės gerinimas diegiant kokybės vadybos modelį (2010-04-12 – 2014-04-12)

Spausdinti

Projekto pavadinimas:
Vadovybės apsaugos departamento veiklos ir valdymo kokybės gerinimas diegiant kokybės vadybos modelį

Finansavimo šaltinis:
Projektas finansuojamas Europos struktūrinių fondų lėšomis, pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.3-VRM-01-V priemonę "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos".
Įgyvendinant Projektą bus įsisavinta iki 1.218.416,69 Lt. Europos Sąjungos lėšų ir iki 215.014,72 Lt. bendrojo finansavimo lėšų. Didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 1.433.431,41 Lt. Įgyvendinant projektą jau įsisavinta - 993.191 Lt.

Projekto tikslas:
Didinti Vadovybės apsaugos departamento veiklos kokybę ir efektyvumą įdiegiant Bendrąjį vertinimo modelį (BVM)

Projekto aprašymas:
Vienas iš kokybės vadybos modelių, sukurtas ir daugiausiai naudojamas viešajame sektoriuje, yra BVM. Kokybės vadybos modelio taikymas organizacijoje užtikrina organizacijos veiklos kokybišką valdymą, jis leidžia įvertinti organizacijos veiklos rezultatus ir nustatyti tobulintinas veiklos sritis bei įstaigos veiklos kryptis. BVM taikymas gerina paslaugų kokybę, organizacijos veiklos rezultatus, didina darbuotojų motyvaciją, padeda efektyviau išnaudoti išteklius. Šis vertinimo modelis leis išsamiai ir sistemingai analizuoti pasiekiamus rezultatus bei jų atsiradimo priežastis, pagrįstai planuoti veiklos tobulinimo veiksmus, vertinti tobulinimosi iniciatyvų įgyvendinimo poveikį.
Taip pat siekiant procesų optimizavimo ir organizacijos vidinės informacijos vientisumo, bus išnaudojamos informacinių technologijų teikiamos galimybės: bus sukurta ir įdiegta kompiuterizuota Departamento veiklos valdymo platforma. Ši platforma bus skirta svarbiausios veiklos informacijos bei veiklos rodiklių tvarkymui ir apimanti pagrindinius Departamento veiklos procesus. Planuojama, kad platformos įdiegimas bei kompiuterinis procesų palaikymas ženkliai prisidės prie vidinių procesų efektyvumo didinimo ir veiklos rezultatų kokybės gerinimo. Įdiegta platforma turės galimybes plėsti Departamento veiklos gerinimą, įtraukiant naujas veiklas ar integruojantis su išoriniais informacijos šaltiniais.
Plačiau apie projektą...

Projekto komanda:
Projekto vadovas - Rymantas Mockevičius, tel. 8 706 63102;
Projekto koordinatorius - Paulius Nemira, tel. 8 706 63158;
Projektą administruoja - Ingrida Dolinskaja, tel. 8 706 63164.

Projekto eiga:
2009 m. lapkričio 3 d. sudaryta Departamento įsivertinimo grupė.
2009 m. lapkričio 11-12 d. Vilniuje, Departamento sudaryta įsivertinimo grupė dalyvavo Lietuvos viešojo administravimo instituto mokymuose apie Bendrojo vertinimo modelį, jo įtaką organizacijai bei taikymą.
2009 m. lapkričio 18 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-272 patvirtinta įsivertinimo grupės sudėtis.
2010 m. balandžio 12 d. pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-050.
2010 m. birželio 2 d. Paskelbtos atviro konkurso Vadovybės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos veiklos ir valdymo kokybės gerinimo, diegiant kokybės vadybos modelį, paslaugoms pirkti sąlygos (pirkimo nr. 90055).
2010 m. birželio 16-18 d. Maastricht‘e. Olandijoje du Departamento pareigūnai, įsivertinimo grupės nariai, dalyvavo Europos viešojo administravimo instituto organizuotame tarptautiniame seminare "The Common Assessment Framework and the Balanced ScoreCard", kur buvo pasisemta gerosios patirties apie Bendrojo vertinimo modelio taikymą viešajame sektoriuje.
2010 m. rugsėjo 13 d. pasirašyta sutartis dėl „Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos ir valdymo kokybės gerinimo, diegiant kokybės vadybos modelį" paslaugų pirkimo su konkursą laimėjusia tiekėjų grupe: UAB „Blue Bridge"; UAB „Blue Bridge Code" ir VŠĮ „Lietuvos viešojo administravimo institutas" veikiančia pagal jungtinę veiklos sutartį.
2010 m. rugsėjo 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-217 sudarytas Projekto priežiūros komitetas, kuriam pavesta koordinuoti projekto įgyvendinimo eigą, esant reikalui tvirtinti visus projekto pakeitimus ir užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendinamas pagal projekto vykdymo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
2010 m. rugsėjo 24 d. parengtas ir patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento veiklos kokybės rodiklių sąvadas, kuris nustato Departamento veiklos procesų, gebėjimų ir rezultatų, kokybės rodiklius.
2010 m. spalio 4 d. pradėtas kompiuterizuotos veiklos valdymo platformos projektavimo ir diegimo I etapas - Analizė ir detalus projektavimas.
2010 m. spalio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-257 sudaryta Sistemos diegimo, testavimo ir kokybės užtikrinimo grupė iš gerai išmanančių Departamento veiklos procesus specialistų, kurie užtikrins kuriamos kompiuterizuotos veiklos valdymo platformos maksimalų atitikimą Departamento poreikiams.
2010 m. lapkričio 8 d. Departamento pagrindinių veiklos procesų kompiuterizavimui padidintas Departamento serverinės pajėgumas išplečiant saugyklos talpą bei operatyvinę atmintį, sumontuota rezervinio kopijavimo techninė įranga.
2010 m. gruodžio 1 d. - gruodžio 3 d. Maastricht‘e, Olandijoje du Departamento pareigūnai dalyvavo Europos viešojo administravimo instituto organizuotame tarptautiniame seminare „Process Management in the Context of Total Quality Management - the Common Assessment Framework and the Relationship with ISO, Business Process Re-Engineering/Manangement and LEAN", kur buvo pasisemta gerosios patirties apie Bendrojo vertinimo modelio taikymą ir procesų valdymą viešajame sektoriuje.
2010 m. gruodžio 9 d. baigtas Departamento veiklos ir rezultatų įvertinimas taikant Bendrojo vertinimo modelį ir pateikta tvirtinimui įsivertinimo grupės paruošta Vertinimo ataskaita.
2010 m. gruodžio 15 d. parengtas Kompiuterizuotos Departamento veiklos valdymo platformos analizės dokumentas, pagal kurį bus pradėti sistemos programavimo darbai.
2010 m. gruodžio mėn. patvirtinta įsivertinimo ataskaita. (Žr. santrauką)
2011 m. vasario 23 d. Departamento vadovybė iš 14 stambių tobulinimo projektų (kurie buvo pateikti Vertinimo ataskaitoje) pasirinko 5 prioritetinius tobulinimo projektus, kuriuos planuojama įgyvendinti per artimiausius 2-3 metus.
2011 m. rugsėjo 22 d. baigti Departamento darbuotojų mokymai darbui su kompiuterizuotos veiklos valdymo bei BVM taikymo procesais.
2011 m. gruodžio 22 d. patvirtinti prioritetinių tobulinimo projektų įgyvendinimo planai, bei pradėtas darbas grupėse įgyvendinant šiuos planus.
2011 m. gruodžio 23 d. įdiegta kompiuterizuotos veiklos valdymo platforma.
2012 m. vasario 23 VAD užregistruotas Europos viešojo administravimo instituto BVM išteklių centro tinklalapyje (CAF Database/SECOND PART: REGISTRATION).
2012 m. liepos 18 - 19 d. Vilniuje, Departamento sudaryta pakartotinio įsivertinimo grupė dalyvavo Lietuvos viešojo administravimo institute organizuotame įvadiniame seminare.
2012-09-21 pakartotinio įsivertinimo ataskaita pristatyta Departamento vadovybei.
2012 m. rugsėjo mėn. patvirtinta pakartotinio įsivertinimo ataskaita.
Iki sėkmingo projekto užbaigimo liko tik sulaukti išorinio vertinimo, kurį turėtų atlikti Vidaus reikalų ministerijos sudaryta ekspertų grupė.