ES lėšomis finansuojami projektai, kuriuose dalyvauja Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Spausdinti

Projektas „Vidaus reikalų ministerijos įstaigų informacinių sistemų resursų analizė ir optimizavimas".

2010 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašė trišalę Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės "Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas" projekto "Vidaus reikalų ministerijos įstaigų informacinių sistemų resursų analizė ir optimizavimas" finansavimo ir administravimo sutartį.

Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti efektyvesnį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų atliekamą vidaus ir viešąjį administravimą, efektyvesnį vidaus ir viešųjų paslaugų teikimą informacinių technologijų (IT) priemonėmis.

Atlikus VRM reguliavimo srities įstaigų: VRM Bendrojo departamento, VRM Ekonomikos ir finansų departamento, VRM Personalo departamento, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM, Gyventojų registro tarnybos prie VRM, Policijos departamento prie VRM, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Vadovybės apsaugos departamento prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM informacinių sistemų ir registrų infrastruktūros analizę ir jos pagrindu parengtas optimizavimo rekomendacijas, bus siekiama modernizuoti Vidaus reikalų informacinės sistemos (toliau-VRIS) infrastruktūrą, paverčiant ją patikimai dirbančia, lengvai valdoma, didelį darbo našumą ir nedideles priežiūros sąnaudas užtikrinančia sistema, kurioje visi techniniai infrastruktūros komponentai tinkamai keičiasi informacija ir darniai veikia kartu.

Įgyvendinus projektą parengtų rekomendacijų bei metodikų VRIS infrastruktūros tobulinimui pagrindu bus siekiama tobulinti VRM reguliavimo srities įstaigų valdymą mažinant administravimo kaštus, siekiant optimizuoti investicijas VRIS infrastruktūros valdymui. Įgyvendinant VRIS infrastruktūros plėtrą, bus vadovaujamasi parengtomis VRIS plėtros rekomendacijomis siekiant užtikrinti techniškai efektyvią ir ekonomiškai pagrįstą VRIS infrastruktūrą, minimizuoti VRIS infrastruktūros palaikymo kaštus, spręsti integracines problemas, optimizuoti VRM reguliavimo srities įstaigų registrų ir informacinių sistemų darbą bei maksimizuoti ekonominę naudą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V "Viešojo administravimo subjektų tobulinimas".

Bendra projekto vertė: 1.195.000,00 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinamo pradžia - 2010 m. vasario 1 d., pabaiga - 2011 m. vasario 25 d.