Teisės aktai

Spausdinti

Konvencijos
Konvencija dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos


ES dokumentai
Council decision of 28 November 2002 (2001/956/JHA)
Council recommendation of 6 December 2001 (2001/C 356/01)


Įstatymai
Vadovybės apsaugos įstatymas
Vidaus tarnybos statutas
Valstybės tarnybos įstatymas
Kriminalinės žvalgybos įstatymas
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas
Poligrafo naudojimo įstatymas
Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Susirinkimų įstatymas


LRV nutarimai
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai
Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarka
Dėl pataisos pareigūno, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo taisyklių ir pataisos pareigūnų, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ar kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos sutrikdymų sąrašo patvirtinimo
Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo
Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1307 „Dėl įslaptintos informacijos administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Dėl kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo
Dėl kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimo tvarkos nustatymo


Vidaus reikalų ministro įsakymai
Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašas

Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašas
Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto  su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklės
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatai
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklės
Apsaugos paskyrimo asmenims, pavaduojantiems Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką, vadovybės šeimos nariams, Lietuvos Respublikos oficialiems svečiams ir kitiems asmenims taisyklės
Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos areigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos
Dėl butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašo pavirtinimo
Vidaus reikalų statutinių įstaigų rikiuotės ir ceremonijų statutas
Dėl saugomų objektų apsaugos zonų ribų planų patvirtinimo
Dėl atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo


VAD direktoriaus įsakymai
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos etikos taisyklės
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos garbės ženklo nuostatai
Dėl papildomų fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, nustatymo
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų objektų praėjimo kontrolės informacinės sistemos nuostatai
Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo
Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų veiksmų aptikus jonizuojančios spinduliuotės šaltinius saugomuose objektuose aprašo patvirtinimo
Dėl apdovanojimo ir skatinimo Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
Darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašas
Dėl oficialaus įspėjimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl elektros impulsinių prietaisų Taser naudojimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veikloje taisyklių ir Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reiklų ministerijos kvalifikacijos tobulinimo kursų elektros impulsinio prietaiso Taser naudotojo mokymo programos patvirtinimo

Atrankos į laisvas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas tvarkos aprašas

Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų tarnybinės uniformos ir skiriamųjų ženklų išdavimo, dėvėjimo ir grąžinimo tvarkos ir dėvėjimo normų tvirtinimo

Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skiriamųjų ženklų išdavimo, apskaitos, saugojimo ir nešiojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl priemokų skyrimo ir mokėjimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo


Europinio visuomenės veikėjų apsaugos tinklo veikla
First Annual Report of the European network for the protection of public figures 10858/04 ADD1
Protection of public figures - Conclusions of the European seminar held in Madrid (11 to 14 November 2003) 15556/03
Report on the activities of the European Network for the Protection of Public Figures 14099/1/03


Dokumentai, susiję su leidimų dirbti ir/ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimu
Klausimynas, skirtas asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo taisyklės
Klausimyno dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", suteikimo ir asmens sutikimo būti tikrinamam, forma
Pasižadėjimas saugoti įslaptintą informaciją
Sutikimas būti tikrinamam (-ai) (slaptumo žyma „Riboto naudojimo")
Sutikimas būti tikrinamam (-ai)