Asmens duomenų apsauga

Spausdinti

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Vadovybės apsaugos departamentas) asmens duomenis tvarko ir saugo vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32016R0679) bei kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu (https://www.ada.lt/go.php/lit/Teises-aktai/3).
Informacija apie Vadovybės apsaugos departamento valdomus ir (ar) tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas pasiekiama adresu https://registrai.lt/

Asmens duomenų tvarkymo Vadovybės apsaugos departamente tikslas - Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme numatytų uždavinių įgyvendinimas ir funkcijų vykdymas, taip pat funkcijų vykdymas viešojo administravimo srityse.

Asmens duomenų tvarkymo Vadovybės apsaugos departamente pagrindus nustato:
• Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas;
• Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas;
• Kiti teisės aktai, reglamentuojantys Vadovybės apsaugos departamento ir viešo administravimo vykdomą veiklą.

Departamentas saugodamas asmens duomenis įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenų teikimas:
Departamentas, esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui bei įvertinus prašomų pateikti asmens duomenų apimtį, asmens duomenų tvarkymo tikslą, teikia asmens duomenis duomenų gavėjams - tretiesiems asmenims. Asmens duomenys teikiami:
• pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju);
• pagal prašymą (vienkartinio teikimo atveju);
• teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektai turi šias teises:
• teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Vadovybės apsaugos departamente;
• teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
• teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
• teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
• teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu, numatytas teises, turi pateikti prašymą (prašymo pavyzdys). Atkreipiamas dėmesys, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Algirdas Mačionis yra paskirtas Vadovybės apsaugos departamento duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Algirdas Mačionis
Pamėnkalnio g. 21, LT-01114 Vilnius
Tel. 8 706 63 119, el. p. duomenuapsauga@vad.lt

Vadovybės apsaugos departamento veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:
https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt